การเก็บข้อมูลการลาและข้อมูลการมาปฏิบัติงาน เพื่อใช้ประกอบการประเมินภาระงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ยังอยู่ในรูปแบบของเอกสาร ทำให้มีความซ้ำซ้อน ไม่สะดวกและรวดเร็ว การค้นหาหลักฐานต่าง ๆ เป็นไปด้วยความล่าช้า เพิ่มภาระมากมายให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
       จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร ขอนำเสนอวิธีแก้โดยการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการลา ผ่านเครือข่ายออนไลน์ โดยมุ่งเน้นให้การจัดเก็บ และเรียกใช้ข้อมูล มีความสะดวก รวดเร็ว เป็นปัจจุบันและถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน

* ใช้รหัสผ่านเดียวกับระบบ MIS ดูเงินเดือน
* กรุณาใช้ Google Chrome เท่านั้น