การเก็บข้อมูลการลาและข้อมูลการมาปฏิบัติงาน เพื่อใช้ประกอบการประเมินภาระงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ยังอยู่ในรูปแบบของเอกสาร ทำให้มีความซ้ำซ้อน ไม่สะดวกและรวดเร็ว การค้นหาหลักฐานต่าง ๆ เป็นไปด้วยความล่าช้า เพิ่มภาระมากมายให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
       จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร ขอนำเสนอวิธีแก้โดยการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการลา ผ่านเครือข่ายออนไลน์ โดยมุ่งเน้นให้การจัดเก็บ และเรียกใช้ข้อมูล มีความสะดวก รวดเร็ว เป็นปัจจุบันและถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน

ผู้พัฒนา : คณะกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ผู้ดูแลระบบ : งานการเจ้าหน้าที่
ชั้น9 อาคาร48 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0-7426-0200-4 ต่อ 155,303 โทรสาร 0-7432-4221